Artikel 1 Definities:
De klant wijst op de persoon die de producten aankoopt; ORDISSIMO is een gedeponeerd handelsmerk van de vennootschap ORDISSIMO nv. Het gaat om een gamma informaticaproducten dat het merk ORDISSIMO draagt en dat alle componenten, software en randapparatuur van dit merk bevat; producten van derden : specifieke producten die niet het merk ORDISSIMO dragen en die niet door ORDISSIMO worden geproduceerd en die door de klant kunnen worden meegebracht of door het bedrijf ORDISSIMO kunnen worden verkocht;  orderbevestiging: door ORDISSIMO verzonden ontvangstbevestigingen van de bestelling van de klant; De verkoper is de ORDISSIMO of haar erkende dienstverleners; diensten: dienstverlening of technische ondersteuning door de ORDISSIMO of één van haar erkende dienstverleners; thuisinstallatie: de computer moet vooraf ontvangen zijn door de klant zodat een dienstverlener deze kan installeren en eventueel de internetrekening van de gebruiker kan instellen. Dit is geen cursus aan huis.

Artikel 2 Prijs:
De prijzen voor de producten zijn die vermeld op het bestelformulier. De klant moet de BTW betalen tegen het tarief dat op het bestelformulier vermeld staat. De verzendkosten, indien van toepassing, zijn ten laste van de klant en worden vermeld op de factuur. De klant kan het product ook afhalen in de showroom van de verkoper, waarvan het adres vermeld staat op het bestelformulier, op voorwaarde dat hij bij zijn bestelling de optie Afhalen heeft aangevinkt.


Artikel 3 Betaling:
Betaling voor producten kan per creditcard, postcheque, bankcheque of bankoverschrijving. Betaling met creditcard kan per telefoon, internet, post of fax. In geval van betaling per cheque, zal de ORDISSIMO pas beginnen met de productie en de levering van de producten na de verzilvering van de cheque. In geval van betaling met kredietkaart, zal de ORDISSIMO pas beginnen met de productie en de levering van de producten na ontvangst van de bevestiging van de geldigheid van de betaling van het bedrijf dat de kredietkaart van de klant heeft uitgereikt.

Artikel 4 Levering van uw bestelling:
De bestelde producten kunnen zowel in Europa van de eurozone als in Zwitserland en Groot-Brittannië worden geleverd. Voor alle leveringen buiten het Frankrijk zijn de leveringstarieven specifiek en op aanvraag verkrijgbaar. ORDISSIMO levert de producten af op het adres en de naam die door de klant op het bestelformulier zijn vermeld. ORDISSIMO stelt alles in het werk om het product zo snel mogelijk naar de klant te brengen. Bij wijze van indicatie wordt de normale levertijd van de bestelling geschat op 10 werkdagen. Deze termijn is geen contractuele termijn. De eigendommen en risico's met betrekking tot de producten gekocht door de klant zullen worden overgedragen op het moment van levering van de producten in het geval van verzending van de producten naar het leveringsadres aangegeven op het bestelformulier. Indien de klant heeft gekozen voor ophaling, gaan eigendom en risico van de producten op de klant over bij handtekening van de goederenontvangst, die aan de klant zal worden gegeven bij de ophaling.

Artikel 5 Thuisinstallatie:
Om thuis verder te gaan met de installatie neemt een serviceprovider telefonisch contact op met de klant om een afspraak te maken. ORDISSIMO behoudt zich het recht voor om reiskosten aan te rekenen indien de klant of de verantwoordelijke voor de ontvangst van de installateur niet aanwezig was bij de eerder met de dienstverlener gemaakte afspraak. Ten slotte behoudt de ORDISSIMO zich het recht voor om een afspraak te annuleren mits voorafgaande kennisgeving aan de klant of aan de persoon die belast is met het ontvangen van de levering, dit 48 uur van te voren. De installateur stelt alles in het werk om de internetverbinding te laten werken. Hiervoor stelt hij de modem in met de nodige gegevens die door de client zijn voorzien. Wat de internetaansluiting betreft, heeft de installateur een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Als de internetverbinding ondanks de modeminstellingen niet werkt, moet de installateur het probleem diagnosticeren, in zijn installatierapport opnemen en proberen het op te lossen. ORDISSIMO wordt ontheven van elke verantwoordelijkheid in geval van niet-functionerend internet dat onafhankelijk van haar wil zou zijn. Met name een modem die niet werd geleverd door ORDISSIMO en incompatibel is, een ADSL-lijn die nog niet is geopend door de ISP of een defecte telefooninstallatie van de klant. In alle gevallen is de installatie verschuldigd door de klant, die enkel via het installatierapport een klacht kan indienen bij ORDISSIMO. In geval van niet-functionerend internet dat onafhankelijk zou zijn van de wil van ORDISSIMO, behoudt ORDISSIMO zich het recht voor om bijkomende reiskosten te factureren, indien de klant een tweede afspraak wenst om de installatie en/of de opleiding af te ronden.

Artikel 6 Problemen bij toegang tot internet:
ORDISSIMO is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de internetverbinding van de klant. Het is de internetprovider die het probleem moet kunnen oplossen. ORDISSIMO verstrekt haar cliënten echter een schat aan informatie die hen in staat stelt om de meest fundamentele controles onafhankelijk uit te voeren. Als het probleem aanhoudt, moet de klant een klacht indienen bij zijn internetprovider. Net zoals de internetverbinding is de werking van de berichtendienst niet afhankelijk van het bedrijf ORDISSIMO, maar van de internetprovider. ORDISSIMO zal dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen in verband met het berichtenverkeer.

Artikel 7 Rechten tot terugtrekking van de klant:
In overeenstemming met de geldende regelgeving (wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 met betrekking tot het verbruik), kan hij, als een deel of het geheel van de bestelling niet geschikt is voor de klant, het (de) product(en) retourneren en een terugbetaling van de prijs van het (de) product(en) krijgen onder de volgende voorwaarden:
7.1:
De klant beschikt over een wettelijke termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het Ordissimo materiaal om zijn voornemen tot retournering van het (de) product(en) kenbaar te maken. Hiervoor moet de klant een ondubbelzinnige brief of de hiernavolgende beschikbare herroepingsbon met ontvangstbevestiging sturen naar de klantendienst -ORDISSIMO S.A.- 33 Avenue Leon Gambetta - 92120 Montrouge.
7.2: De klant moet wachten op het antwoord op zijn e-mail waarin het nummer van de toestemming voor terugkeer zal verschijnen. Indien de reden van de terugzending te wijten is aan een fout van ORDISSIMO, moet de klant dit melden. Na verificatie zal ORDISSIMO dan een procedure opsturen om te vermijden dat de klant de verzendkosten vooruitbetaalt. In andere gevallen zijn de retourkosten voor de rekening van de klant.
7.3:De klant stuurt het product terug met Colissimo Suivi enkel na ontvangst van de toelating van ORDISSIMO: - waarbij de factuur aan het pakket wordt toegevoegd.-met het op de verpakking duidelijk leesbaar aangebrachte autorisatienummer voor retour, naar het volgende adres: Service des Retours-ORDISSIMO S.A.-33 avenue Léon Gambetta-92120 Montrouge. 
7.4: ORDISSIMO zal de goederen per cheque terugbetalen binnen de 14 dagen na de datum waarop ORDISSIMO N.V. kennis heeft gekregen van de uitoefening van het herroepingsrecht. Indien het contract echter betrekking heeft op de verkoop van een goed, kan ORDISSIMO beslissen de klant pas terug te betalen vanaf de datum van ontvangst van het geretourneerde product.
ORDISSIMO kan de prijs van het product slechts terugbetalen indien het product intact en in de originele verpakking is.
In geval van schade veroorzaakt door de vervoerder kan ORDISSIMO niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
Leverings- en installatiekosten worden niet gerestitueerd indien levering en/of installatie reeds heeft plaatsgevonden.
Voor de herroepingstermijn met betrekking tot de aanbieder van internettoegang moet de klant het ten gunste van deze aanbieder ondertekende contract raadplegen.

HERROEPINGSBON

Artikel 8 Garantie:
8.1 Wettelijke garanties:

Ongeacht de hieronder vermelde contractuele garantie blijft ORDISSIMO aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van de goederen met de overeenkomst onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L.217-4 e.v. van het Wetboek van Consumentenzaken en voor verborgen gebreken in de verkochte goederen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer u handelt binnen de wettelijke garantie van conformiteit:
-heeft u twee jaar de tijd om op te treden vanaf de levering van het onroerend goed:
-kunt u kiezen tussen herstelling of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 217-9 van de consumentenwet ;
-bent u vrijgesteld van de verplichting om binnen zes maanden na levering van de goederen een bewijs van gebrek aan overeenstemming van de goederen te verstrekken. Deze periode wordt met ingang van 18 maart 2016 verlengd tot 24 maanden, behalve voor tweedehandsgoederen.
U kunt beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek te implementeren. In dat geval kunt u kiezen tussen de annulering van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs volgens artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

8.2 Contractuele garantie en betaalde diensten :

Contractuele garantie

Betaalde uitkeringen

Prijzen

Niets te betalen bovenop de verkoopprijs

Voor interventie: volgens de onder de aandacht van de koper gebrachte prijs.
Door het afsluiten van een verlengde garantie (2+2 A, B of C kaart) die de contractuele garantie verplaatst tot een datum vermeld op de factuur, te rekenen vanaf de datum van levering of afhaling.

Duur

Onze producten hebben een garantie van 2 jaar, exclusief:

  • producten waarvoor de garantieperiode vermeld staat op de productfiche en op de factuur

  • producten van derden die onder de garantie van de fabrikant vallen.


Onze producten zijn gegarandeerd onder de voorwaarden van de duur aangegeven op de factuur (deze contractuele garantie is voor een maximale duur van 4 jaar).

Uitgangspunt

Levering of afhaling

hetzij bij het verstrijken van de contractuele garantie, hetzij bij de afgifte van het product, indien een verlenging van de garantie gekoppeld is aan de factuur voor het betreffende product.

Reactietijd

Afhankelijk van de aard van het probleem zal de dienst naverkoop u informeren over de interventietijd.

Vervanging of compensatie van het apparaat

Indien uw toestel als onherstelbaar wordt herkend,  geëngageerd ORDISSIMO zich volgens uw wensen:
-om uw toestel te vervangen door een identiek product (nieuw of gereviseerd) als deze referentie nog steeds verkocht wordt, onafhankelijk van de prijs van het vervangende product op de dag van de vervanging
-om uw toestel te vervangen door een vervangend (nieuw of gerenoveerd) product dat qua functie, kwaliteit en techniek gelijkwaardig is, ongeacht de prijs van het vervangende product op de dag van de vervanging
om u te vergoeden op basis van de initiële waarde van uw uitrusting, onder aftrek van een veroudering van 1% per maand vanaf de datum van aankoop die vermeld staat op de factuur van de uitrusting, te gebruiken op een bij ORDISSIMO aangekocht vervangingstoestel.

8.3 Voorwaarden van de contractuele garantie en betaalde diensten:
Deze overeenkomst is van toepassing op elke consument zoals gedefinieerd door de Europese richtlijnen, met name "elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen".
Dit contract garandeert de herstelling van het toestel na een schade die de goede werking ervan aantast en afkomstig is van een intern probleem. ORDISSIMO heeft zich er dan ook toe verbonden te zorgen voor de goede werking van de uitrusting die intern defect is geraakt.
Artikel L. 217-16 van het Wetboek van de Consument: "Wanneer  de verkoper de koper vraagt, in het kader van de handelsgarantie die hem werd toegekend bij de aankoop of de herstelling van een roerend goed, om een herstelling die door de garantie wordt gedekt, wordt elke periode van stilstand van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie die nog van kracht was. Deze termijn gaat in op het verzoek tot tussenkomst van de koper of op de terbeschikkingstelling voor herstelling van het betrokken goed, indien deze terbeschikkingstelling volgt op het verzoek tot tussenkomst".
8.3.1 Deze garantie dekt: 
- vervanging van defecte onderdelen
- het personeel
8.3.2 Voor producten van derden gelden de garantiebepalingen: 
- De klant moet zijn product terugbrengen naar de ORDISSIMO-33 Avenue Léon Gambetta-92120 Montrouge,
Of
- Hij moet contact opnemen met de Ordissimo-klantenservice op het nummer 0811 09 19 99 (prijs van een lokaal gesprek vanaf een vaste telefoon) van maandag tot vrijdag (met uitzondering van de feestdagen) van 9u30 tot 12u30 en van 14u30 tot 18u30 met zijn factuur- of klantnummer.

Afhankelijk van het merk, de aard en de plaats van het product, beslist de klantenservice van Ordissimo, wanneer het haar uitkomt, en enkel indien de klant het product niet wenst of kan retourneren, om de klant te vragen het product terug te sturen naar ORDISSIMO-Service retour-33 Avenue Léon Gambetta-92120 Montrouge. In dat geval blijven de verzendkosten ten laste van de klant, maar komen de terugzend kosten ten laste van ORDISSIMO.
In dat geval wordt aan de klant meegedeeld dat het product voor zijn eigen risico reist en ORDISSIMO raadt de klant in het bijzonder aan alle nodige verzekeringen af te sluiten om dit risico te dekken en/of alle passende maatregelen te treffen om het product optimaal te beschermen.
8.4 Geldigheidsduur van de garantie:
8.4.1 De toepassing van de contractuele garantie en de verlenging van de garantie is afhankelijk van de voorlegging van het factuurnummer (dat de verlenging van de garantie, het abonnement en de betaling ervan rechtvaardigt) en van de mededeling van het serienummer van het toestel.
8.4.2 Alle reparaties en alle andere ingrepen, dienen te worden aangevraagd bij de service-dienst van Ordissimo op 01 76 74 01 84 en moeten worden uitgevoerd door erkende Ordissimo-dealers of de after-sales-service van Ordissimo op straffe van verval van de garantie.  .
8.4.3 De verlengde garantie is niet overdraagbaar en niet verlengbaar.
8.4.4 Uitsluiting van garantie 
NIET GEDEKT ZIJN :
-Schade die het gevolg is van de verantwoordelijkheid van een derde, van een opzettelijke fout of met de bedoeling schade te berokkenen.
-Schade die het gevolg is van het gebruik van energie, gebruik of installatie die niet in overeenstemming is met de instructies in de handleiding van het product of door nalatigheid.
-Fouten in verband met of inbedrijfstelling door derden
-Schade als gevolg van externe oorzaken zoals schokken, vallen, blikseminslag, brand, waterschade, storm of vandalisme (wij raden u aan uw Ordissimo-apparatuur aan te sluiten op een veilige bliksemafleideraansluiting).
-Gebroken of beschadigde schermen door ondeskundig gebruik van het apparaat.
-Materiële en immateriële schade als gevolg van het uitvallen van het toestel (gebruiksstoringen, inhoud van de toestellen, enz.
Bovenstaande bepalingen mogen in geen geval worden afgezwakt of geschrapt:
-de wettelijke garantie van verborgen gebreken
-de contractuele garantie van de fabrikant.

MOGELIJKE CONFLICTEN
In geval van moeilijkheden bij de toepassing van het garantie- en servicecontract, heeft de koper de mogelijkheid om, alvorens enige juridische actie wordt ondernomen, een minnelijke oplossing te zoeken en kan hij worden geholpen door :
-een consumentenvereniging,
-een beroepsorganisatie in de sector,
-elk ander advies naar zijn keuze.
Hij wordt herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke schikking de termijnen voor het inroepen van de wettelijke garantie en de duur van de contractuele garantie niet onderbreekt.
De naleving van de bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt in de regel en onder voorbehoud van het oordeel van de rechter de naleving van deze bepalingen:
-Dat de koper zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper nakomt,
-Dat de koper het product op een normale manier gebruikt,
-Dat, voor verrichtingen die de tussenkomst vereisen van een expert, geen derde die niet erkend is door de ORDISSIMO tussenkomt voor de herstelling of de wijziging van het toestel.

Artikel 9 Problemen met Ordissimo producten:
Het updaten van de Ordissimo-software is een gratis dienst van ORDISSIMO. ORDISSIMO behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze dienst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een back-up van zijn gegevens te maken, en het bedrijf ORDISSIMO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van zijn gegevens en elke andere gebeurtenis die verband houdt met het verlies van gegevens, en een onderbreking van het gebruik van Ordissimo wegens het niet functioneren. Indien de klant er niet in slaagt zelf zijn computer of smartphone Ordissimo en/of zijn internetverbinding te installeren, ondanks alle informatie die de ORDISSIMO ter beschikking stelt van de klant :
a. de informatie die wordt verstrekt in de gebruiksaanwijzing van de ORDISSIMO (die bij de Ordissimo-computer of -smartphone worden geleverd)
b.de LEARN-functie, beschikbaar op ORDISSIMO
c. de website www.ordissimo.com/gebruikers waar de klant aanvullende informatie kan vinden. ORDISSIMO zal de klant dan zijn diensten inzake installatie aan huis of op afstand aanbieden. Deze diensten maken deel uit van het aanbod van ORDISSIMO waarvan de prijs vermeld staat op het bestelformulier of, bij gebrek daaraan, op eenvoudig verzoek aan ORDISSIMO. De klant kan contact opnemen met de verkoopafdeling op 01 40 84 72 00 (kosten van een lokaal gesprek) en de klantenservice op 01 76 74 01 84 ( 0,15€/min).

Artikel 10 Verantwoordelijkheden van de verkoper : 
De aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten in geval van overmacht of in geval van een derde. De verkoper kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade die het gevolg is van zijn handelen en nalaten. Indirecte door de klant geleden schade is uitgesloten van elke aanspraak op schadevergoeding. Indirecte schade omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van omzet, operationeel verlies, winstderving of enige vordering van een derde partij op de klant. De klant gaat ermee akkoord dat het bedrag dat betrekking heeft op de vergoeding van al zijn schade die het gevolg is van het verzuim van het Product, niet hoger zal zijn dan het totale bedrag dat het aan de verkoper heeft betaald.

Artikel 11 Gegevensbescherming:
Wanneer de klant een bestelling valideert, aanvaardt hij dat ORDISSIMO de verzamelde gegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken om zijn bestelling uit te voeren. Deze informatie kan worden doorgegeven aan dienstverleners die thuis gaan bezorgen, internetproviders die een internetlijn openen of bedrijven die producten bezorgen. Overeenkomstig de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 heeft de klant een recht van toegang tot en wijziging van deze informatie, door een verzoek per post te richten aan het volgende adres:: ORDISSIMO S.A.-Service protection des données-33 Avenue Leon Gambetta-92120 Montrouge.

Artikel 12 Verschillen, toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid :
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Franse recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze overeenkomst. De bevoegde rechtbank in geval van betwisting is de Handelsrechtbank van Parijs.

Artikel 13 Diversen:
Indien één of meerdere artikelen of een deel van een artikel van onderstaande verkoopvoorwaarden bij rechterlijke uitspraak worden opgezegd, blijven de overige voorwaarden van kracht.